Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej

adam


13 lipca 2022

Chcesz jako ochroniarz pilnować bezpieczeństwa ludzi i ich dobytku? A może zamierzasz pracować jako konwojent lub specjalista od monitoringu systemów alarmowych? W takim razie przyda Ci się wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. A jak zdobyć taki wpis?

Kto może zostać pracownikiem ochrony fizycznej? 

Jeśli posiadasz wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, możesz wykonywać zadania jako pracownik ochrony u klientów na stałe lub pojawiać się u nich w razie potrzeby. Możesz też zajmować się obsługą systemów alarmowych oraz innych urządzeń używanych w firmach ochroniarskich. Wpis umożliwia ci też przewożenie pieniędzy oraz innych cennych rzeczy klientów. 

Tylko osoba wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, może podjąć pracę jako pracownik ochrony specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) lub umundurowanych wewnętrznych służb ochrony (WSO), a także organizować pracę pracowników ochrony, którzy nie posiadają wpisu na listę. 

Wpis umożliwia również pracę w charakterze pracownika ochrony w miejscach ważnych dla obronności i interesu gospodarczego państwa oraz bezpieczeństwa publicznego (np. zakłady wojskowe, porty morskie i lotniska, elektrownie i ciepłownie, wodociągi, oczyszczalnie ścieków, muzea, archiwa państwowe). 
 
Jakie uprawnienia ma pracownik ochrony fizycznej?  

Wpis na listę uprawnia cię do użycia siły w przypadku obrony lub próby obezwładnienia, użycia kajdanek na ręce, pałek oraz psów obronnych, ręcznych miotaczy gazu lub paralizatorów. Jest to możliwe w dwóch sytuacjach: 

 • na chronionym terenie w przypadku: obrony koniecznej własnej lub chronionej osoby, zamachu na ważne obiekty i urządzenia albo próby niszczenia mienia, pościgu i próbie ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby,
  a także obezwładnienia podczas stawiania oporu,
   
 • poza chronionym terenem w celu zapewnienia bezpieczeństwa konwoju. 

Wpis uzyskasz, jeżeli: 

 • masz przynajmniej 21 lat i zdolność do czynności prawnych 
 • masz świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum albo siedmioklasowej/ośmioklasowej szkoły podstawowej 
 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)  
 • nie jesteś w rejestrze skazanych za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciw Tobie postępowanie karne o takie przestępstwo 
 • masz nienaganną opinię powiatowego komendanta policji (lub jego odpowiednika  
  z kraju, gdzie aktualnie mieszkasz) 
 • masz pozytywne badania lekarskie i psychologiczne 
 • jesteś po kursie lub szkoleniu na kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub masz potwierdzone właściwe kwalifikacje 

Stosowny wniosek o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej należy złożyć do Komendanta Wojewódzkiego Policji właściwego dla miejsca zamieszkania. Komendant wojewódzki wpisze Cię na listę (jeśli spełniasz wszystkie niezbędne warunki) po tym, kiedy otrzyma od odpowiednich instytucji niezbędne informacje na twój temat.