Informacja o podziale Spółki

adam


4 sierpnia 2023

Działając w imieniu Zarządu Time Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy ulicy Plac Wolności 2, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS: 0000363209, o numerze REGON: 240445733, o numerze NIP 2220818844, jako spółki dzielonej, niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego nad podstawie art. 529 §1 pkt 4 k.s.h. procesu podziału spółki przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, treści wyszczególnionych w planie podziału stosunków prawnych, łączących Spółkę z podmiotami trzecimi, w tym wszelkie związane z nim zobowiązania i należności, przechodzą wraz z wydzieloną częścią majątku na spółkę przejmującą, czyli:

Time Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-400) przy Placu Wolności 2, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000659785, o numerze REGON: 366397488, o numerze NIP: 6412538663.

Poddział Spółki Time Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach za realizacją wskazanego wyżej procesu, nastąpił dnia 31.07.2023r. (dzień podziału, tj. dzień wpisu postanowienia o stosownym podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego w spółkach uczestniczących w procesie do Krajowego Rejestru Sądowego).

Wraz z dniem podziału nastąpiła sukcesja uniwersalna, co oznacza że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez spółkę dzieloną umów, dotyczących przenoszonych zorganizowanych części przedsiębiorstwa, w tym praw i obowiązków wynikających z wiążących na dzień podziału umów z podmiotami trzecimi, w dniu podziału przechodzą na spółkę przejmującą, przy czym sukcesja ta nie wpływa na realizację tych umów, tym samym nie ulegają zmianie pozycje stron.

Wobec powyższego dla klientów (odbiorców usług) Spółki Time Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, zakres skutku podziału obejmuje:

1. Zmianę podmiotu świadczącego usługi na Time Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach;

2. W przypadku łączącej umowy – zmianę strony tej umowy, a co za tym idzie podmiotu wykonującego tę umowę;

3. Zmianę podmiotu fakturującego – wraz z dniem podziału fakturę wystawi spółka przejmująca;

4. Zmiana rachunku bankowego do płatności – rachunek rozstanie każdorazowo wskazany w dokumentach księgowych

Dla dostawców Spółki Time Security spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, zakres skutku podziału obejmuje:

1. Zmiana odbiorcy świadczonych usług lub dostarczanych towarów;

2. przejście praw i obowiązków z umowy na spółkę przejmującą;

3. zmiana podmiotu, na który powinny być wystawione faktury za wykonane usługi lub dostarczone produkty – po dniu Podziału faktury te powinny być wystawione na spółkę przejmującą;

4. zmiana podmiotu zobowiązanego do zapłaty za usługi lub produkty – po dniu Podziału płatność za usługi lub produkty zostanie zrealizowana przez spółkę przejmującą.

Opisane wyżej skutki dotyczą tylko i wyłącznie składników majątkowych i niemajątkowych, zobowiązań i należności wynikających ze stosunków prawnych, ujawnionych w opublikowanym wcześniej planie podziału, z zastrzeżeniem, że wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych w okresie od dnia sporządzenia planu podziału do dnia podziału, umów o ochronę mienia (w tym kontrakty towarzyszące tym umowom), zostaną przeniesione na Spółkę przejmującą w ramach tego podziału.