Nowy, ważny kontrakt Time Security i Sky One

adam


9 listopada 2022

Z przyjemnością informujemy, że na drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, startując w konsorcjum wraz z Impel Group oraz ITM Poland, podpisaliśmy umowę na „całodobową ochronę terenu wraz z zabudowaniami oraz obsługą portierni i szatni obiektów należących do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki”.

Złożona przez ww. konsorcjum oferta odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym przez kontrahenta, oceniona została jako formalnie i merytorycznie poprawna, najpełniejsza oraz najkorzystniejsza z punktu widzenia kluczowego kryterium, jakim była cena. W związku z tym Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy i podpisano stosowną umowę, która będzie obowiązywać przez kolejnych 36 miesięcy.

Kolejny tak znaczący kontrakt to oczywiście spory sukces dla firmy, ale także znaczna ilość osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Będą one wykonywać bezpośrednie czynności w trakcie realizacji zamówienia. Łącznie to co najmniej 110 osób: pracownicy dozoru i ochrony, pełniący dyżury na portierni i przy obsłudze szatni, w tym 15 pracowników ochrony posiadających uprawnienia POF.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to duża, znacząca, publiczna uczelnia o profilu technicznym, założona w kwietniu znacząca 1945 r. Od kilku lat jest notowana w światowym rankingu najlepszych szkół wyższych w – Academic Ranking of World Universities (ARWU). Obecna liczba studentów sięga ok. 13 700 osób, kształconych przez pracowników naukowych 1079. Uczelnia od momentu uruchomienia realizuje szeroki program działalności badawczej i ścisłej współpracy z przemysłem.